Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

22-2-2008 id:102

Το ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων λαμβάνει τη διάκριση "Committed to Excellence" από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας EFQM

Ο Οργανισμός European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Με βάση το μοντέλο Αριστείας του EFQM (EFQM Excellence model) και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award) όσοι Οργανισμοί ενδιαφέρονται μπορούν ύστερα από σχετική αίτηση να αναλάβουν δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας τους. Αφού κριθούν για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεών τους, λαμβάνουν διάκριση αριστείας η οποία δίδεται σταδιακά σε 3 επίπεδα:

  • 1ο επίπεδο: Committed to Excellence
  • 2ο επίπεδο: Recognized for Excellence
  • 3ο επίπεδο: Excellence Award

Το EFQM ιδρύθηκε το 1989 και αρχικά χορηγούσε μόνο το βραβείο αριστείας κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στα τέλη του 2001 εισήγαγε τα τρία επίπεδα Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας που εφαρμόζονται σε οργανισμούς ή επιχειρησιακά τμήματα ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα ή τον φορέα τους. Σήμερα, έχει μεγάλη εφαρμογή Πανευρωπαϊκά. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία οι ΟΤΑ καλούνται να εφαρμόσουν το μοντέλο EFQM προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο και περισσότεροι φορείς στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ είναι η πρώτη εκπαιδευτική μονάδα του Δημοσίου τομέα που διακρίθηκε στο 1ο επίπεδο, «Committed to Excellence». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμέρους δράσεις που αξιολογήθηκαν με γνώμονα τη συμβολή τους στη βελτίωση και ανάπτυξη των προσφερομένων υπηρεσιών. Τα κριτήρια του μοντέλου σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν να γίνουν οι δράσεις βελτίωσης αφορούσαν:

  1. Επίπεδα υπηρεσιών προς τους φοιτητές (Customer Results - 6ο κριτήριο). Θεωρείται το σημαντικότερο κριτήριο του EFQM και δίνει έμφαση στα αποτελέσματα ικανοποίησης των πελατών.
  2. Επίπεδο υπηρεσιών προς τους διδάσκοντες και το προσωπικό του προγράμματος (People Results - 7o κριτήριο). Αφορά το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος και το βαθμό ικανοποίησης, αξιοποίησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Παράγοντα
  3. Βελτίωση των Διαδικασιών (Processes - 5 ο κριτήριο). Προϋποθέτει την καταγραφή, εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών με βάση τις οδηγίες του μοντέλου και για αυτό δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ικανοποίηση του κριτηρίου αυτού.

Η προσπάθεια ξεκίνησε με την υποβολή αίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) που εκπροσωπεί το EFQM στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2006 και ολοκληρώθηκε με την επιτόπια επίσκεψη των αξιολογητών και την επιτυχημένη διάκριση που δόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2008.

Οι δράσεις περιέλαβαν αρχικά έρευνες απόψεων φοιτητών, προσωπικού και διδασκόντων καθώς και διενέργεια σειράς focus groups. Με βάση τα ευρήματα πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στη λειτουργία, στα μαθήματα και στις εν γένει εκπαιδευτικές υπηρεσίες ενώ παράλληλα θεσπίστηκε και υλοποιήθηκε διαδικασία ένταξης των αποφοίτων πλήρους φοίτησης στην αγορά εργασίας μέσω Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή όλων των συντελεστών του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού υπήρξε καθοριστική. Όλοι οι διδάσκοντες, το προσωπικό της γραμματείας, το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και κυρίως τα μέλη της Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος δεσμεύτηκαν για την επιτυχία της προσπάθειας. Οι δράσεις για βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Προγράμματος συνεχίζονται με μελλοντικό στόχο την πραγματοποίηση ανώτερης διάκρισης στο επίπεδο «recognized for excellence».