Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

22-8-2011 id:1143

Σημαντική ανάπτυξη στην έρευνα παρατηρήθηκε στο ΟΠΑ την περίοδο 2007-11. Σύμφωνα με την Έρευνα Αριστείας: α) ο αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού κύρους αυξήθηκε κατά 50%, & β) ο αριθμός των θέσεων που μέλη ΔΕΠ κατέλαβαν σε διεθνή Εκδοτικά Συμβούλια κατά 29%

Στην καταγραφή της αριστείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2011, ανταποκρίθηκαν έξι (6) από τα οκτώ (8) Τμήματα του ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Πληροφορικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛοΧρη), Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Μ+Ε), και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν από τους Προέδρους των Τμημάτων αυτών, προκύπτει ότι το ΟΠΑ είναι σε σημαντικά ανοδική πορεία όσον αφορά διάφορους δείκτες ερευνητικής αριστείας.

1. Δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους περιοδικά

Από την έρευνα Αριστείας προκύπτει αύξηση 50% στον αριθμό των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους περιοδικά. Συγκεκριμένα, από την έρευνα προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2004-2007: 127 άρθρα μελών ΔΕΠ δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά υψηλού κύρους, ενώ την περίοδο 2008-2011: 191 άρθρα μελών ΔΕΠ δημοσιεύτηκαν σε αντίστοιχα περιοδικά. Αναλυτικά, τα στοιχεία έχουν ως εξής (Πίνακας 1):

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ σε περιοδικά υψηλού κύρους

Τμήματα ΟΠΑ

2004-2007

2008-2011

% Αύξηση

ΔΕΟΣ

15

20

33

ΟΔΕ

6

9

50

Πληροφορικής

30

51

70

ΛΟΧΡΗ

8

9

13

ΔΕΤ

56

86

54

Μ+Ε

12

16

33

Σύνολο

127

191

50

Πίνακας 1: Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ σε περιοδικά υψηλού κύρους

Σημείωση: Περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ σε περιοδικά που ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: ABS4, FTlist, DiamondList, ImpactFactor >1,5

Αναλυτικά, τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις περιόδους αυτές βρίσκονται στα παρακάτω αρχεία.

Top Publications 2004-2007
Top Publications 2008-2011

2. Θέσεις σε Εκδοτικά Συμβούλια Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

Επίσης, από την ίδια έρευνα προέκυψε σημαντική αύξηση 29% των θέσεων μελών ΔΕΠ σε Εκδοτικά Συμβούλια (Editorial Boards) διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2004-2007 κατεγράφησαν 92 θέσεις μελών Δεπ σε Εκδοτικά Συμβούλια, ενώ κατά την περίοδο 2008-2011 κατεγράφησαν 119 αντίστοιχες θέσεις. Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής (Πίνακας 2):

Θέσεις μελών ΔΕΠ σε Εκδοτικά Συμβούλια
Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

Τμήματα ΟΠΑ

2004-2007

2008-2011

% Αύξηση

ΔΕΟΣ

15

18

20

ΟΔΕ

5

6

20

Πληροφορικής

10

14

40

ΛΟΧΡΗ

1

3

200

ΔΕΤ

40

51

28

Μ+Ε

21

27

29

Σύνολο

92

119

29

Πίνακας 2: Θέσεις μελών ΔΕΠ σε Εκδοτικά Συμβούλια Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

Σημείωση: Περιλαμβάνονται θέσεις που κατέχουν μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ σε συντακτικές επιτροπές (Editorial Boards) διεθνών επιστημονικών περιοδικών

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται στα αρχεία παρακάτω.

Editorships 2004-2007
Editorships 2008-2011

Περισσότερα αποτελέσματα από την καταγραφή Αριστείας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις των Τμημάτων στην πρόσκληση καταγραφής της Αριστείας βρίσκονται παρακάτω.

Αριστεία Τμήματος ΔΕΟΣ
Αριστεία Τμήματος ΟΔΕ
Αριστεία Τμήματος Πληροφορικής
Αριστεία Τμήματος ΛΟΧΡΗ
Αριστεία Τμήματος ΔΕΤ
Αριστεία Τμήματος Μ+Ε